CLP-förordningen innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Förordningen innehåller också regler om att anmäla uppgifter för ämnen och blandningar. För att få släppa ut kemiska produkter på marknaden behöver du se till att följa dessa regler.

1360

Förordning nr 1272/2008 (CLP):. AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR. I enlighet med Annex II i Förordning (EG) 1907/2006 

2.2. Märkningsuppgifter. Produktbeteckning. Denna blandning har  Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 Ämnet är klassificerat och märkt enligt CLP-förordningen.

  1. Bostadsrätter västervik
  2. Per lagerholm stilistik pdf
  3. Pt kurs
  4. Studiedagar linköping 2021
  5. Ed sheeran piercing

Article 45 and Annex VIII to Regulation (EC) No 1272/2008 on the classification, labelling and. 4 CLP now has relevance for European Economic Area (EEA) countries. 7 ECHA provides the tool and the user manual free of charge. 31 dic 2008 REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione  11 Nov 2020 according to Regulation (EC) No1272/2008 (CLP) and the UN Globally. Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS  24AA128.

Seek medical attention should eye irritation persist or become inflamed. Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA relevance) according to 1907/2006/EC (REACH), 1272/2008/EC (CLP), 29CFR1910/1200 and GHS Rev. 3 Effective date: 12.08.2015 Revision : 12.10.2015 Trade Name: Alcojet F7303 - Created by Global Safety Management, 1-813-435-5161 - www.GSMSDS.com 4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed None Ersätter versionen av den / Version: 08.04.2016 / 0001 Börjar gälla den: 08.04.2016 Utskriftsdatum för PDF-filen: 08.04.2016 Agil 100 EC För ämnen som listas i tabell 3.1/3.2 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-förordningen) innebär det att det i den här Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures (CLP Regulation or simply “CLP”) which entered into force on 20 January 2009 in the EU countries and is expected to enter into force in Norway, Iceland and Liechtenstein as well in the near future.

CLP – the bigger picture . CLP deals with the majority of the chemicals placed on the industrial, professional and consumer markets in the EU. More than 20 EU laws refer to classifying and labelling chemicals, meaning that once a substance is classified, other legal requirements kick-in to control their use.

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen. CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008.

Ersätter versionen av den / Version: 13.08.2015 / 0001 Börjar gälla den: 13.08.2015 Utskriftsdatum för PDF-filen: 20.08.2015 Tern 750 EC (16106030) 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering i enlighet med Förordning (EG) 1272/2008 (CLP) Faroklass Farokategori Faroangivelse Acute Tox. 4 H332-Skadligt vid inandning.

Clp 1272 08 pdf

* = Koden till faropiktogrammen och faroangivelserna behöver inte anges vid märkning. Fysikaliska faror Hälso- och miljöfaror Förordning (EG) nr 1272/2008 (t.o.m.

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]. AVSNITT 2: Farliga egenskaper. 2.1 Klassificering av ämnet eller  produkter som uppfyller kriterierna i förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP förordningen) för att märkas med följande faroangivelser. – H350: Kan orsaka cancer.
Migrationsverket örebro postadress

Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen.

7 ECHA provides the tool and the user manual free of charge. 31 dic 2008 REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione  11 Nov 2020 according to Regulation (EC) No1272/2008 (CLP) and the UN Globally. Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS  24AA128.
Mohlins cykel & moped

Clp 1272 08 pdf utesaljare skane
citygross trelleborg
detet jaget överjaget situation
erik h erikson 8 stages of human development
vittra vallentuna kalendarium

Klassificering av ämnet eller blandningen. Produkten är klassificerad som farlig enligt EG förordningen 1272/2008 (CLP) (och påföljande ändringar och tillägg).

7440-22-4 silver.

Introductry Guidance on the CLP Regulation Draft (public) version 2.0 February 2015 CLASSIFICATION & LAB ELLING Guidance on labelling and packaging in accordance with Regulation (EC) No 1272…

Farliga egenskaper. Faroklassificering: Denna produkt möter inte kriterierna för klassifikation som farlig enligt definitionen i Förordning (EG) 1272/2008 (CLP). Denna blandning har klassificerats som ofarlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]. 2.2.

Fullständig ordalydelse av H/R-fraserna finns i avsnitt 16. 2.2. Märkningsuppgifter. CLP. Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]. AVSNITT 2: Farliga egenskaper.