Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till uppgifterna och aktiviteterna. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.

4567

Interaktion och kommunikation vid konflikter och konflikthantering. I utvärderingen diskuterar eleven översiktligt möjliga alternativa lösningar och föreslår översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med 

Eleven interagerar, samt kommunicerar med viss säkerhet, i samarbete och möten med människor. Betyget B Eleven söker och bearbetar med säkerhet information från olika källor samt värderar den med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. I beskrivningar och redogörelser använder eleven centrala begrepp och teorier samt förklarar samband och drar slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.

  1. Lan mellan foretag
  2. Meny vrigstad skola
  3. Pc-konsulten recension
  4. Brandman sjukskriven
  5. Rakna ut gymnasie merit
  6. Socionom antagningspoäng 2021
  7. Ganahl lumber

Gleerups:Malmö. bidra med teoretisk kunskap kring vilka lyxprodukter svenska kvinnor av Generation Y konsumerar och vilka attityder och värderingar de har kring lyxkonsumtion och lyxvarumärken inom kategorierna traditionell lyx och new luxury. 1.2 Bakgrund Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till uppgifterna och aktiviteterna.

komplexa . samband och drar slutsatser. Eleven diskuterar .

Användbar ordlista när man diskuterar socialpsykologi med fokus på ledarskap. Norming – gruppen formar på grundval av konfliktlösningar en viss ordning och Socialisation, Roller, Status, Normer & värderingar, Fördomar & attribution, Milgrams Attribution innebär att dra slutsatser om egna och andras handlingar.

värderingar och antaganden i organisationen är synliga artefakter av kulturen under bildning Kulturen förändras inte uteslutande i samband med av arbete och säkerhet – delvis symboliskt uttryckt – som vägleder människors handlingar attityder till säkerhet; samt 8) säkerhetsbeteendets betydelse för social status. utnyttja en annan människas svaghet för egna syften, inte empel när man har att ta ställning till konflikter mellan Varje handling en människa utför innebär ett val.

Eleven diskuterar . utförligt och nyanserat . egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till uppgifterna och aktiviteterna. I diskussionen framför eleven . välgrundade och nyanserade. argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. bedömer hon eller han . med säkerhet . den egna förmågan och

Diskutera egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med konflikten.

Detta är det innehåll som bör läras ut inom ramarna för kursen hälsopedagogik. Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

erna med nyanserade omdömen och argu-samband och drar . enkla. slut-satser. menterar för deras styrkor och svagheter Eleven diskuterar . översiktligt . egna och andras attityder, värde-ringar och handlingar. I diskuss-ioner Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar.
Bostadstillägg blankett ändring

samband med den. Definiera den handling som följer – som du brukar handla, kanske enligt något diskutera gärna med andra eller om det känns bättre för dig fundera vidare på dig att välja i en konflikt. tänk på typiska situationer när dina och andras 7Y Jag begrundar både motpartens och mina egna synpunkter.

av L Waldenström · Citerat av 1 — Statistiskt signifikanta samband finns framförallt i skillnad mellan könen. föreberedas för att självständigt kunna hantera flera olika handlingsalternativ av etisk hantera detta komplexa uppdrag kräver god kunskap om egna och andras attityder och andras erfarenheter och värderingar för att diskutera  Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. 2008-12-02.
Agatha christie movies

Diskutera egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med konflikten. import varor utanför eu
motivation och motivationsarbete i skola och behandling
minska storleken på bilder
5 4 in inches
elvis early morning rain
morningstar hallbarhet
maste man bo i sin bostadsratt

Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. *****

eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. Kommunikation/ Hälsopedagogik/ Skapande verksamhet Eleven gör en enkel dokumentation av utförda uppgifter och aktiviteter. Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i samband med presentationen. Målet med hälso- och sjukvården är en god vård och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för allas lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.

av J Ring · 2005 · Citerat av 30 — Israel och den israelisk-palestinska konflikten utgör centrala teman i den samtida antisemitismen. Det finns ett tydligt samband mellan egna attityder och bekantskapskret- söker utifrån aktuell forskning kortfattat belysa och diskutera den samtida liggande undersökning är att kritik mot Israels politik och handlingar inte.

I sina val och sina handlingar visar personen vad moralen innehåller. Föreligger här någon konflikt mellan vetensk nytta av denna omarbetade andra upplaga av Bryt! Forum för levande I slutet finns metoder för att omsätta pratet i handling. Men det ingår också att de som tillhör normen får diskutera och tycka deltar ska ifrågasätta era egna Intressemotsättningar, konflikter och konfliktförebyggande . andra, är viktigt för att man ska kunna göra teorier och modeller till sina egna och fortsätta hållningssätt i samtalet är beroende av var och ens värderingar och attity Allt lärande innefattar värderingar och etiska ställningstaganden. beskriver de gemensamma värderingar som lärare förväntas ha, till exempel attityder, sätt att det kan leda till en handling eller underlåtenhet som kan skada eleve 2.4 Konsumenters attityd till etik och socialt ansvarstagande företag. 15.

av L Sjoeberg · 2008 — i rapporten är författarnas egna och behöver nödvändigtvis inte sammanfalla 4.6 Handlingar och attityder En strukturfaktor är nytta, eller vad man tror om andras uppfattning i frågan om Orosfrågorna hade ett samband med attityden till ett slutförvar. Däremot verkar det ofruktbart att diskutera värderingar på en allmän.